Енергийна политика

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА  НА "СИМА – МИХОВ" ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА ШПРИЦВАНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С АНГАЖИМЕНТ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ.

 

Политиката осигурява рамка за създаване и преглеждане на енергийните цели на организацията и е насочена към:

 • - Намаляване на разходите за потребление на енергия в производствените операции в следващия три годишен период с най-малко 20% и намаляване на въглеродните емисии, вземайки под внимание ръста на производство, времето за обработка, експлоатация, поддръжка и други съществени фактори.
 • - Осигуряване на непрекъснато подобряване на енергийните показатели.
 • - Осигуряване на ресурси и използване на информация за постигане на нашите енергийни цели.
 • - Спазване на правните и други изисквания относно използването, ефективността и потреблението на енергия.
 • - Отчитане на необходимостта от подобрения в енергийните характеристики при проектирането и модифицирането на машини,оборудване, системи и процеси.
 • - Закупуване и използване на енергийно ефективни продукти и услуги.
 • - Поемане на ангажимент за приемане на дългосрочни и краткосрочни програми за подобряване на енергийната ефективност.
 • - Мотивация на персонала за съпричастност към извършваната работа чрез  осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация, целящи непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността, компетентността и отговорността към постигане на високи енергийни резултати.
 • - Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху енергийните характеристики.

   

  За реализиране на енергийната политика, поставените цели и задачи, ръководството на  "СИМА – МИХОВ" ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

  Ръководството е създало условия за спазване изискванията на Системата за управление на енергията в организацията и за активното съдействие на целия персонал за нейното развитие.

  Ръководството на "СИМА – МИХОВ" ЕООД призовава целия персонал на фирмата да спазва и прилага политиката по управление и да изхожда от нея при изпълнение на ежедневните си задължения в процеса на работа.

  Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.

  Като Управител на "СИМА – МИХОВ" ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената енергийна политика.

   

  Дата: 08.05.2020                                                                 Управител: Йонко Михов