Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

 

 

 


Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Изтегли документацията оттук.

 

 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)

 

На 11 август 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Общата стойност на проекта е 10 000 лева, от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 11.11.2020 г. Повече информация може да намерите тук.

 

 

Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия

 

 

 

На 4 март 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”. Повече информация може да намерите тук.

 

 

 

 

 

 

 

Тръжна процедура по проект Енергийна ефективност

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

- шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие – 1 брой;

- шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие – 1 брой;

- мелница-гранулатор за всички видове пластмаса – 1 брой“.

Изтегли документацията от тук.