Начало / Околна среда

ОКОЛНА СРЕДА

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  ПОЛИТИКАТА  по качество, околна среда и безопасни условия на труд

“СИМА – Михов” ЕООД вярва, че има важен дълг – да осигури бездефектни продукти, добри характеристики на околната среда и безопасни условия на работещите.

Ръководството е ангажирано с:

 • – разбирането от всички, работещи в “СИМА – Михов” ЕООД,  на изискванията и очакванията на клиентите;
 • – подобряването на параметрите на околната и работната среда;
 • – извършване на производството в съответствие или над тези изисквания;
 • – постоянна оценка на ефективността на изпълнение на изискванията, свързани със системите за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд;
 • – информираност и гъвкавост за посрещане на изменения на изискванията;
 • – мониторинг и подобряване на фирмените дейности влияещи върху околната и работната среда и стремеж към предотвратяване на замърсявания и инциденти;
 • – стриктно спазване на законовите и други изисквания в областта на опазване на околната среда и безопасните условия на труд;
 • – непрекъснато подобряване на изградените системи за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд.

Стратегическите цели на  „СИМА – Михов“ ЕООД са:

 1. 1. непрекъсната информираност по отношение потребностите на нашите клиенти и заинтересуваните от нашата дейност, и се стремим да  удовлетворим всички тези изисквания;
 2. 2. намаляване вредното въздействие на аспектите на околната среда и предотвратяване появата на ситуации опасни за здравето на работещите;
 3. 3. подобряване на здравословноста и безопасноста на условията на труд;
 4. 4. минимизиране на отпадъците, за да се постигнат целите за редуциране на отпадъците и елиминиране на замърсяванията;
 5. 5. непрекъснато подобряване на дейностите свързани с околната среда (където е практически приемливо), по-специално в областите на намаляване на потребяваните ресурси, намаляване на отпадъците, повишаването на вторичното използване и рециклирането, подобряването на методите за работа с отпадъците и намаляване на консумацията на енергия, като стриктно се спазвазват изискванията за безопасност на труда;
 6. 6. поддържане на система за ефективна комуникация по въпросите за околната и работната среда. “СИМА – Михов” ЕООД ще отговаря позитивно на запитвания и предложения както от фирмата така и извън нея.

Йонко Михов
Управител,
“СИМА – Михов” ЕООД

Дата: 08.05.2020 г.