Начало / Енергийна политика

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА  НА „СИМА – МИХОВ“ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА ШПРИЦВАНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ С АНГАЖИМЕНТ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Политиката осигурява рамка за създаване и преглеждане на енергийните цели на организацията и е насочена към:

  • – Намаляване на разходите за потребление на енергия в производствените операции в следващия три годишен период с най-малко 20% и намаляване на въглеродните емисии, вземайки под внимание ръста на производство, времето за обработка, експлоатация, поддръжка и други съществени фактори.
  • – Осигуряване на непрекъснато подобряване на енергийните показатели.
  • – Осигуряване на ресурси и използване на информация за постигане на нашите енергийни цели.
  • – Спазване на правните и други изисквания относно използването, ефективността и потреблението на енергия.
  • – Отчитане на необходимостта от подобрения в енергийните характеристики при проектирането и модифицирането на машини,оборудване, системи и процеси.
  • – Закупуване и използване на енергийно ефективни продукти и услуги.
  • – Поемане на ангажимент за приемане на дългосрочни и краткосрочни програми за подобряване на енергийната ефективност.
  • – Мотивация на персонала за съпричастност към извършваната работа чрез  осигуряване на необходимото обучение и обмен на информация, целящи непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността, компетентността и отговорността към постигане на високи енергийни резултати.
  • – Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху енергийните характеристики.

За реализиране на енергийната политика, поставените цели и задачи, ръководството на  „СИМА – МИХОВ“ ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011.

Ръководството е създало условия за спазване изискванията на Системата за управление на енергията в организацията и за активното съдействие на целия персонал за нейното развитие.

Ръководството на „СИМА – МИХОВ“ ЕООД призовава целия персонал на фирмата да спазва и прилага политиката по управление и да изхожда от нея при изпълнение на ежедневните си задължения в процеса на работа.

Ръководството декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.

Като Управител на „СИМА – МИХОВ“ ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената енергийна политика.

Дата: 08.05.2020

Управител: Йонко Михов