Начало / Политика по качество, околна среда и ЗБР

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗБР

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  ПОЛИТИКАТА  по качество, околна среда и ЗБР

“СИМА – Михов” ЕООД вярва, че има важен дълг – да осигури бездефектни продукти, добри характеристики на околната среда и безопасни условия на работещите.

Ръководството е ангажирано с:

 • разбирането от всички работещи в “СИМА – Михов” ЕООД на изискванията и очакванията на клиентите, подобряването на параметрите на околната и работната среда
 • извършване на производството в съответствие или над тези изисквания
 • постоянна оценка на ефективността на изпълнение на изискванията, свързани със системите за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд.
 • информираност и гъвкавост за посрещане на изменения на изискванията
 • мониторинг и подобряване на фирмените дейности влияещи върху околната и работната среда, и стремеж към предотвратяване на замърсяванията и инцидентите.
 • стриктно спазване на законовите и други изисквания в областта на опазване на околната среда и безопасност и здраве при работа.
 • непрекъснатото подобряване на изградените системи за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа.

Стратегическите цели на „СИМА – Михов“ ЕООД са:

 1. Непрекъсната информираност по отношение потребностите на нашите клиенти и заинтересуваните от нашата дейност, и се стремим да удовлетворим всички тези изисквания
 2. Намаляване вредното въздействие на аспектите на околната среда и предотвратяване появата на ситуации опасни за здравето на работещите.
 3. Подобряване на здравето и безопасността при работа
 4. Минимизиране на отпадъците, за да се постигнат целите за редуциране на отпадъците и елиминиране на замърсяванията
 5. Непрекъснато подобряване на дейностите свързани с околната среда (където е практически приемливо), по-специално в областите на намаляване на потребяваните ресурси, намаляване на отпадъците, повишаването на вторичното използване и рециклирането, подобряването на методите за работа с отпадъците и намаляване на консумацията на енергия, като стриктно се спазвазват изискванията за ЗБР
 6. Поддържане на система за ефективна комуникация по въпросите за околната и работната среда. “СИМА – Михов” ЕООД ще отговаря позитивно на запитвания и предложения както от фирмата така и извън нея.

Йонко Михов
Управител,
“СИМА – Михов” ЕООД

Дата: 10.01.2022г.