Начало / Приключване на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Приключване на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 27 март 2023 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по АДБФП № BG16RFOP002-6.002-0087-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.


След направен избор на изпълнител чрез събиране на две съпоставими оферти и сключване на договор с избрания доставчик, бяха закупени: 2 броя чилъри, 2 броя циркулационни и 4 броя нагнетателни помпи, отговарящи на всички технически изисквания съгласно Списъка на допустимите категории активи по процедурата. Общата стойност на инвестицията е 78 600 лева, от които 39 300 лв. европейско финансиране.
Внедряването в предприятието на необходимите чилъри за охлаждане на хидравличното масло за работа на машините и инструменталната екипировка към тях обезпечи ефективното протичане на работния процес. С инсталирането на чилъри с достатъчно охладителна мощност за обезпечаване производствените нуждите и необходимите за изграждането на затворени водоохлаждащи системи помпи за циркулиране на студоносителя, се преодолява използването на остарели и неефективни процеси, въвеждат се енергийно ефективни мерки за технологичното подсигуряване работата на производственото оборудване, които ще доведат до спестявания на
разходи за електроенергия. Подобри се енергийната ефективност и с използването на инверторна технология за управление на компресорите и честотно регулиране скоростта на помпите за нагласяне необходимия дебит и налягане според производствените нужди и работа с по-малко натоварване, където е необходимо, което води до икономия на електроенергия.


Внедряването на енергийно ефективно оборудване и съвременни технологии допринесе за понижаване енергийната интензивност на производството в „Сима Михов“ ЕООД, подобряване на конкурентоспособността, подпомогна предприятието за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19, с което се постигна и целта на проекта – предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
С оглед спазване на задълженията си съгласно АДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, при изпълнението на всички дейности по проекта, „Сима-Михов“ ЕООД спазваше изискванията и приложимите правила за информиране, публичност и визуализация относно финансирането по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уебсайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността беше поставен информационен плакат, който указва, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС.


Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро
финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, като
при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.