Начало / Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект № BG16RFOP002-6.002-0087-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

На 21 септември 2022 г. „Сима Михов“ ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Общата стойност на проекта е 79 258 лева, от които 39 629 лв. европейско финансиране и е с краен срок на изпълнение до 21.07.2023 г. Главната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Подкрепата за закупуване на енергийно ефективно оборудване и съвременни технологии ще допринесе за понижаване енергийната интензивност на производството в „Сима Михов“ ЕООД, подобряване на конкурентоспособността, което от своя страна, да подпомогне предприятието за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

При изпълнението на АДБФП фирмата ще съблюдава принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.