Приключване на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” / Приключване на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕЦИЗНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ”

На 4 март 2021 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1035-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Прочети още: Приключване на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1035-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.“